Objawienie - Apokalipsa MP3

wtorek, 23 grudnia 2014

Rozdział 22:17

A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. BW

A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. BT

A Duch i Panna Młoda mówią: Przyjdź! I kto słyszy, niech powie: Przyjdź! Kto jest spragniony, niech przychodzi, kto chce, niech weźmie wodę życia za darmo. NP


Duch Święty i Oblubienica mówią, - Przyjdź. To jest wielkie dzieło ewangelizacji prowadzone na przestrzeni wieków przez uczniów Jezusa w ścisłej współpracy z Duchem Świętym. Ewangelizacja nie może być ludzkim programem, wytworem ludzkiej wyobraźni oderwanym od Ducha Świętego. Bez Niego słowo „Przyjdź” staje niesłyszane, nie rozumiane, nie dociera do serc adresatów. Niknie gdzieś po drodze...

„Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów” Obj. 2:7

Kto usłyszy to poselstwo, niech zechce go przyjąć. Niech powie, sam do siebie, do swojej duszy, przyjdź, skorzystaj z tej atrakcyjnej oferty. Skorzystaj z wody życia, ze Zbawienia jakie jest w Panu Jezusie. Choć bezcenne, jest za darmo...

Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! Kto to usłyszy, niech powtarza: Przyjdź… W języku greckim brzmi to w ten sposób; και ο ακουων ειπατω ελθε και ο διψων ελθετω (kai ho akouōn eipatō elthe kai ho dipsōn elthetō) i słuchający niech powie przyjdź i pragnący niech przyjdzie.

Duch Święty i Oblubienica mówią, - Przyjdź. To jest myśl godna zapamiętania. Nic z własnej inicjatywy.  Dzisiejsze wspólnoty muszą wrócić do zasady, o której czytamy w Dziejach Apostolskich. „ Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my.” Dz.Ap. 15:28  Zachęcam również do przeczytania artykułu pt. "Filadelfia - wspólnota z otwartymi drzwiami"

„A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni.” Dz.Ap. 5:32

Kto słyszy, niech innym przekaże: Przyjdź 

W ostatnim rozdziale Księgi Objawienia pada trzykrotne ελθε (elthe) przyjdź. Duch wraz z Oblubienicą wołają, - Przyjdź. Ten kto słyszy niech powie do siebie i do innych, - Przyjdź. Dalej w wierszu dwudziestym mamy prośbę, tęsknotę, błagalną modlitwę Jana skierowaną do Pana Jezusa, - Przyjdź Panie Jezu.  Od chwili zapisania tych słów, stały się one pragnieniem wszystkich uczniów i sług Jezusa, we wspólnotach rozsianych na przestrzeni wieków po całej ziemi

Księga Objawienia jest wspaniałym traktatem ewangelizacyjnym. Widać to również i w tym wierszu. Uczniowie Jezusa wraz z Duchem Świętym przekazują usłyszane niegdyś zaproszenie; Przyjdź i skorzystaj ze Zbawienia, z wody życia za darmo, z łaski Bożej. Teraz jest czas by to zaproszenie przyjąć. Słowo Boże,  Duch Święty oraz Umiłowana mówią; teraz, teraz, jest czas zbawienia… To zawołanie; przyjdź, kiedyś zamilknie…

„Mówi bowiem: W czasie łaski wysłuchałem cię, A w dniu zbawienia pomogłem ci; Oto teraz czas łaski, Oto teraz dzień zbawienia.” 2 Kor. 6:2

„Dlatego, jak mówi Duch Święty: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, Nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, W dniu kuszenia na pustyni, (...) Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa ''dzisiaj'', aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. (...) Gdy się powiada: Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, Nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu,” Hebr. 3:7-8,13,15

Kto chce, niech weźmie wodę życia za darmo...


Na temat żywej wody pisałem przy okazji Objawienia 21: 5, 6  i Objawienie 22:1 W pierwszym z wymienionych wierszy czytaliśmy, „Ja dam pragnącemu darmo ze źródła wody życia.” Chcę ponownie położyć akcent na słowo διψωντι (dipsōnti) pragnącemu. Dzisiaj wielu wierzących ma w stosunku do Boga postawę roszczeniową. Jest łaska, należy mi się to czy tamto, Bóg daje, od tego jest. Stworzyliśmy ziemski system zarządzania Bogiem. Człowiek nic nie musi, nic nie powinien. Tymczasem Boża łaska współpracuje z wolną wolą człowieka. Bóg mówi, pragnącemu, chcącemu, temu który przychodzi, który szuka, kto uwierzy, dam.

Człowiek posiada wolną wolę. O zbawieniu z łaski, zbawieniu za darmo decyduje słowo PRAGNĘ, CHCĘ, natomiast o utracie relacji z Bogiem, o utracie zbawienia decyduje też jedno słowo, jedna krótka decyzja, JUŻ NIE PRAGNĘ, NIE CHCĘ.

Kto chce... „Ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.” Obj. 7:17

„I rzekł do mnie: Stało się. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota.” Obj. 21:6

„I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.” Obj. 22:1

Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie! Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko!” Izaj. 55:1

„A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli; albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony.” Jan. 7:37-39

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz