Objawienie - Apokalipsa MP3

sobota, 27 grudnia 2014

Rozdział 22:20

Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu! BW

Mówi Ten, który o tym świadczy: Zaiste, przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu! BT

Mówi Ten, który oto zaświadcza: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przychodź, Panie Jezu! NP

Tak mówi ten, który świadectwo daje o tych rzeczach: Zaiste, przyjdę rychło. Amen. I owszem przyjdź, Panie Jezusie! BG


Dzisiaj opowiem jak powstawała część moich komentarzy. Czasami zdawało mi się, że już jestem gotowy by zamieścić komentarz do danego fragmentu. Ale coś wewnątrz wstrzymywało mnie, poczekaj jeszcze trochę, nie wstawiaj tego dzisiaj, poczekaj do jutra. Tak samo było i z dzisiejszym wierszem. I dzisiaj przyszła myśl. Zwróć uwagę na słowo Amen. I od tego słowa chcę zacząć.

Amen

"To mówi ten który jest Amen” Obj. 3:14 Słowo „amen” αμην (amēn) pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza pewność, prawdę. Często bywa tłumaczone jako: zaprawdę, ręczę za to, niech się tak stanie, oraz tak jest naprawdę. To jest jak postawienie kropki na końcu zdania. Powiedziałem i to co powiedziałem nie ulega zmianie. Co postanowiłem, spełnię. Ktoś policzył, że Pan Jezus użył słowa „amen” ponad 50 razy, w tym 27 razy w ewangelii Jana, w takich słowach jak zaprawdę, zapewniam was, ręczę za to co mówię. Słowo Amen w Biblii używano dla potwierdzenia Bożych Słów. Amen było gwarantem, że coś nie jest fikcją, ale jest prawdą. Jeden z komentatorów Słowa podaje jeszcze jedną wartą uwagi myśl. „Słowo Amen nazywane jest przez rabinów Bożą pieczęcią i używane na potwierdzenie prawdziwości Bożych Słów, co znaczy ”tak jest” lub ”taka jest prawda”.

„Ezdrasz pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy swoje ręce odpowiedział: Amen, amen! Następnie skłonili swoje głowy i oddali Panu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi.” Nehem. 8:6

„Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, od wieków na wieki! Niech wszystek lud powie: Amen! Alleluja!” Ps. 106:48

Amen kończy modlitwę. Amen kończy nabożeństwo. Czytanie i słuchanie Księgi Objawienia jest jak nabożeństwo. Jest kazaniem, uwielbieniem, zachęceniem, napomnieniem. Jest też nabożeństwem ewangelizacyjnym. Na koniec tego nabożeństwa możemy powiedzieć. Nic dodać, nic ująć. Amen.

„I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen.” Obj. 1:6; „Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen.” Obj. 1:7; „A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:” Obj. 3:14; „A cztery postacie mówiły: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon.” Obj. 5:14; „A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców, i czterech postaci, i upadli przed tronem na twarze swoje, i oddali pokłon Bogu, Mówiąc: Amen! Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen.” Obj. 7:11-12; „I upadło dwudziestu czterech starców, i cztery postacie, i oddały pokłon Bogu, siedzącemu na tronie, mówiąc: Amen, Alleluja!” Obj. 19:4; „Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu!” Obj. 22:20; „Łaska Pana Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen.” Obj. 22:21

Przyjdź

Kolejnym ważnym słowem jest wyraz - Przyjdę, przyjdź. Greckie słówko ερχομαι (erchomai) przychodzić, ma wiele znaczeń. Widać w zamieszczonej poniżej ilustracji z fragmentem ze słownika grecko – polskiego.

W ostatnim rozdziale Księgi Objawienia pada trzykrotne ελθε (elthe) przyjdź. Duch wraz z Oblubienicą wołają, - Przyjdź. Ten kto słyszy niech powie do siebie i do innych, - Przyjdź. Dalej w wierszu dwudziestym mamy prośbę, tęsknotę, błagalną modlitwę Jana skierowaną do Pana Jezusa, - Przyjdź Panie Jezu. Od chwili zapisania tych słów, stały się one pragnieniem wszystkich uczniów i sług Jezusa, we wspólnotach rozsianych na przestrzeni wieków po całej ziemi

Słowo "przyjdź", zawiera w swojej treści, oczekiwanie, tęsknotę, jakąś zachętę i zaproszenie. "Przyjdź" - znalazło swoje zaszczytne miejsce w Modlitwie Pańskiej, gdy modlimy się „Przyjdź Królestwo twoje,” "Przyjdź" - usłyszał Piotr od Pana, by wyszedł z łodzi i przyszedł do Niego po wodzie. Słowo "przyjdź" skierował Pan do bogatego młodzieńca aby ten sprzedał, co posiada, rozdał ubogim, a następnie by przyszedł i naśladował Go. Do uczni skierował zaproszenie „Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi!” Kiedy natknął się na Mateusza i jemu powiedział, „Pójdź za mną.”

"Przyjdź i włóż na nią ręce", zawołał przełożony synagogi, gdy jego córeczka była bliska śmierci. Pan Jezus zwraca się do spracowanych i obciążonych, „Pójdźcie do mnie, a Ja wam dam ukojenie.”

Pan Jezus opowiada przypowieść o pewnym człowieku, który przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu, a ten posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. W innej przypowieści Pan Jezus opowiada o złym słudze, który rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, i zaczął bić sługi i służebnice, jeść, pić z pijakami i upijać się. (Łuk. 12:45-46)

W Księdze Objawienia słowa ; przyjdź, przyjdę odkrywają kluczową rolę. „Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się, i spełniaj uczynki takie, jak pierwej; a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz.” Obj. 2:5; „Upamiętaj się więc; a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich.” Obj. 2:16; „Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę.” Obj. 2:25; „Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę.” Obj. 3:3; „Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej.” Obj. 3:11; „I oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi.” Obj. 22:7; „Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku.” Obj. 22:12; „A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota.” Obj. 22:17; „Mówi ten, który świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu!” Obj. 22:20

Pan mówi; "Zaiste, przyjdę rychło", ερχομαι (erchomai) przychodzę ταχυ (tachy) szybko, spiesznie, tak szybko jak tylko to będzie możliwe, rychło, co tchu najszybciej, jak tylko to będzie możliwe.

Panie Jezu!

Księga Objawienia pokazuje nam, sługom Jezusa, że On jest dla nas nie tylko Jezusem, ale i naszym Panem. Słowo Pan ma tutaj również ogromne znaczenie, szczególnie dzisiaj, gdy współczesna, modernistyczna teologia czyni z Pana kolegę, kumpla, ziomala. Tymczasem On nadal jest i Panem i Zbawicielem. Panem panów i Królem królów.

„Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa.” 2 Kor. 4:5

Bądźcie cierpliwi

"Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz.  Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie." Jak. 5:7-8

Bądź cierpliwy. Nie zniechęcaj się oczekiwaniem Pana. Zgłębiając historię pierwszych wieków chrześcijaństwa widzimy, że wspólnoty uczniów Jezusa, po trzech wiekach doświadczeń i tęsknego wyczekiwania postanowiły, za czasów Konstantyna wziąć sprawy w swoje ręce, a potem chrześcijaństwo zapadło w kilku wiekowy sen. Pojawili się także szydercy, "zniechęcacze" którzy mówią gdzież jest wasz Pan. Wywierają presję by uwierzyć w ich zwiedzenie. Mówią bowiem; Pan nie przyjdzie po kościół dopóki ten nie zaprowadzi sam królestwa na tej ziemi. Zniecierpliwieni biorą sprawy w swoje ręce. Tak jak kiedyś Saul. Oczekujmy...

"Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa," Tyt. 2:13

„Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie.” Jak. 5:7-8

„Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości. I mówić: Gdzież jest przyobiecane przyjście jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia.” 2 Piotr. 3:3-4

„Bo jeszcze tylko mała chwila, A przyjdzie Ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał;” Hebr. 10:37
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz